Plán odborných podujatí SMAGS na rok 2021

názov: ŠTRUKTÚRNE A MAGNETICKÉ FÁZOVÉ DIAGRAMY RMN1-XFEXO3 SYSTÉMOV S PEROVSKITOVOU KRYŠTÁLOVOU ŠTRUKTÚROU
typ: odborná prednáška a seminár
termín: máj 2021
miesto: Košice
prednášajúci: RNDr. Marian Mihalik Csc., e-mail: mihalik@saske.sk
cieľ podujatia: Cieľom podujatia je prostredníctvom odbornej prednášky a seminára oboznámiť prítomných so štruktúrnymi a magnetickými fázovými diagramami vybraných systémov s perovskitovou kryštálovou štruktúrou. Substitúcia na dodekaedrických a oktaedrických kryštalografických polohách patrí medzi intenzívne študované témy v perovskitových štruktúrach, a to hlavne kvôli možnosti ladenia magnetických a multiferoických vlastností týchtpo látok. Prezentované budú výsledky štúdie štruktúrnych a magnetických fázových diagramov RMn1-xFexO3 (R = Nd, Pr, Tb a Dy; 0 <= x <=1) perovskitových systémov, ktorá bola vykonaná na monorkyštáloch pripravených metódou float zone.

 

názov: SÚŤAŽ O “CENU ŠTEFANA JEDLÍKA” ZA NAJLEPŠIU ZÁVEREČNÚ PRÁCU V ODBORE APLIKOVANÝ MAGNETIZMUS A MAGNETICKÉ MATERIÁLY
typ: súťaž študentov slovenských vysokých škôl
termín: marec – november 2021
miesto: Košice
garanti: prof. RNDr. Ján Ziman, CSc. jan.ziman@tuke.sk
cieľ podujatia: Zámerom súťaže je vyhľadávanie a podpora mladých odborníkov zaoberajúcich sa problematikou magnetizmu a rozvoj spolupráce pedagógov a študentov slovenských univerzít a vysokých škôl v danej oblasti. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže prebieha počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku a je spojené s prezentáciami víťazných prác.

 

názov: ŠTÚDIUM DYNAMIKY JEDNEJ DOMÉNOVEJ STENY V BISTABILNÝCH MIKRODRÔTOCH
typ: odborná prednáška a seminár
termín: jún 2021
miesto: Košice
prednášajúci: doc. RNDr. Ing. Jozef Onufer, PhD., e-mail: jozef.onufer@tuke.sk
cieľ podujatia: Cieľom podujatia je prostredníctvom odbornej prednášky a seminára oboznámiť prítomných s výsledkami získanými štúdiom dynamiky jednej doménovej steny v bistabilných magnetických mikrodrôtoch získaných využitím indukčných metód. Charakterizované budú špecifické podmienky, ktoré determinujú premagnetizačný proces pohybom práve jednej doménovej steny a prezentované budú tiež možnosti  ako modelovať tento proces.

 

názov: ŠTÚDIUM ŠTRUKTÚRY LÁTOK POMOCOU METÓD VYUŽÍVAJÚCICH ROZPTYL RTG ŽIARENIA
typ: odborná prednáška a seminár
termín: september 2021
miesto: Košice
prednášajúci: RNDr. Jozef Bednarčík, PhD., e-mail: jozef.bednarcik@upjs.sk
cieľ podujatia: Cieľom podujatia je prostredníctvom odbornej prednášky a seminára oboznámiť prítomných s výsledkami štúdia vybraných látok pomocou rozptylu RTG žiarenia. Amorfné zliatiny boli v posledných desaťročiach predmetom značného vedeckého záujmu v dôsledku ich vynikajúcich mechanických a magnetických vlastností. Kovové sklá možno štruktúrne klasifikovať ako materiály s atomárnym usporiadaním na veľmi krátku vzdialenosť. V tejto prednáške budú demonštrované viaceré metodiky využívajúce rozptyl RTG žiarenia pri štúdiu atomárnej štruktúry zliatin na báze Fe, prezentované budú výsledky pri optimalizácii ich mikroštruktúry.

 

názov: MAGNETICKÉ AKTUÁTORY SATELITU SKCUBE
typ: odborná prednáška a seminár
termín: október 2021
miesto: Košice
prednášajúci: doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD., e-mail: pavol.lipovsky@tuke.sk
cieľ podujatia: Cieľom podujatia je prostredníctvom odbornej prednášky a seminára oboznámiť prítomných s vektorovými magnetometrami vyvíjanými na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach a ich vybranými aplikáciami. Tieto magnetometre našli uplatnenie v rôznych výskumných úlohách od mapovania magnetického poľa v priestore a detekcii objektov až po bezkontaktnú diagnostiku elektrických zariadení.

 

názov: MAGNETICKÉ AKTUÁTORY SATELITU SKCUBE
typ: odborná prednáška a seminár
termín: november 2021
miesto: Košice
garanti: doc. Ing. Miroslav Šmelko, PhD., e-mail: miroslav.smelko@tuke.sk
cieľ podujatia: Cieľom podujatia je prostredníctvom odbornej prednášky a seminára oboznámiť prítomných s návrhom, vývojom a testovaním magnetických aktuátorov použitých na prvom slovenskom satelite skCUBE. Magnetické aktuátory na palube týchto malých satelitov slúžia na spomalenie rotácie satelitu po vypustení z transportného obalu a následne na zmenu orientácie satelitu vzhľadom na Zem.