Plán odborných podujatí SMAGS na rok 2022

názov: ŠTÚDIUM ŠTRUKTÚRY LÁTOK POMOCOU METÓD VYUŽÍVAJÚCICH RTG ŽIARENIE
typ: odborná prednáška a seminár
termín: február 2022
miesto: Košice
prednášajúci:

RNDr. Jozef Bednarčík, PhD., e-mail: jozef.bednarcik@upjs.sk

cieľ podujatia: Cieľom podujatia je prostredníctvom odbornej prednášky a seminára oboznámiť prítomných s výsledkami štúdia vybraných látok pomocou rozptylu RTG žiarenia. V tejto prednáške budú demonštrované viaceré metodiky využívajúce rozptyl RTG žiarenia pri štúdiu atomárnej štruktúry zliatin na báze Fe, prezentované budú aj výsledky pri optimalizácii ich mikroštruktúry.

 

názov: SÚŤAŽ O “CENU ŠTEFANA JEDLÍKA” ZA NAJLEPŠIU ZÁVEREČNÚ PRÁCU V ODBORE APLIKOVANÝ MAGNETIZMUS A MAGNETICKÉ MATERIÁLY
typ: súťaž študentov slovenských vysokých škôl
termín: marec – november 2022
miesto: Košice

garant:

zodpovedná osoba:

prof. RNDr. Ján Ziman, CSc. jan.ziman@tuke.sk

doc. RNDr. Ing. Jozef Onufer, PhD., jozef.onufer@tuke.sk

cieľ podujatia: Zámerom súťaže je vyhľadávanie a podpora mladých odborníkov zaoberajúcich sa problematikou magnetizmu a rozvoj spolupráce pedagógov a študentov slovenských univerzít a vysokých škôl v danej oblasti. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže prebieha počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku a je spojené s prezentáciami víťazných prác.

 

názov: PRÍPRAVA A MAGNETICKÉ VLASTNOSTI RÝCHLOŽÍHANÝCH "HIGH-BS" ZLIATIN S NANOKRYŠTALICKOU ŠTRUKTÚROU
typ: odborná prednáška a seminár
termín: marec 2022
miesto: Košice
prednášajúci:

Ing. Branislav Kunca, PhD., e-mail: kunca@saske.sk

cieľ podujatia: Cieľom podujatia je prostredníctvom odbornej prednášky a seminára oboznámiť prítomných s metódou rýchleho tepelného spracovania a jej využitím pri získavaní optimálnych magneticky mäkkých vlastností aj u nanokryštalických zliatin s výrazne redukovaným množstvom neferomagnetických sklotvorných prímesí. Prezentovaná bude technická stránka metódy rýchleho žíhania ako aj viaceré výsledky získané pri štúdiu mikroštruktúry a magnetických vlastností vybraných high-Bs nanokryštalických zliatin na báze Fe- a FeCo-.

 

názov: VEKTOROVÉ MAGNETOMETRE S AMORFNÝMI MATERIÁLMI A ICH VYBRANÉ APLIKÁCIE
typ: odborná prednáška a seminár
termín: september 2022
miesto: Košice
prednášajúci:

doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD., e-mail: pavol.lipovsky@tuke.sk

cieľ podujatia: Cieľom podujatia je prostredníctvom odbornej prednášky a seminára oboznámiť prítomných s vektorovými magnetometrami vyvíjanými na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach a ich vybranými aplikáciami. Tieto magnetometre našli uplatnenie v rôznych výskumných úlohách od mapovania magnetického poľa v priestore a detekcii objektov až po bezkontaktnú diagnostiku elektrických zariadení.

 

názov: MAGNETICKÉ AKTUÁTORY SATELITU SKCUBE
typ: odborná prednáška a seminár
termín: november 2022
miesto: Košice
garanti:

doc. Ing. Miroslav Šmelko, PhD., e-mail: miroslav.smelko@tuke.sk

cieľ podujatia:

Cieľom podujatia je prostredníctvom odbornej prednášky a seminára oboznámiť prítomných s návrhom, vývojom a testovaním magnetických aktuátorov použitých na prvom slovenskom satelite skCUBE. Magnetické aktuátory na palube týchto malých satelitov slúžia na spomalenie rotácie satelitu po vypustení z transportného obalu a následne na zmenuorientácie satelitu vzhľadom na Zem.

názov: SENZORIKA A MAGNETOMETRIA 2022
typ: vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
termín: december 2022
miesto: Košice
garanti:

prof. Ing. Josef Blažek, CSc., e-mail: josef.blazek@tuke.sk

prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc., e-mail: rastislav.varga@upjs.sk

cieľ podujatia:

Cieľom konferencie je vzájomné informovanie sa o výskume a vývoji v oblasti magnetických materiálov, magnetometrie a senzoriky. Konferencia je tematicky zameraná na výskum nových magnetických materiálov, výskum fyzikálnych vlastností a aplikácie magnetických mikrodrôtov, magnetické merania, výskum a vývoj senzorov a meracích systémov, testovanie a kalibráciu senzorov, aplikácie magnetometrie v najrôznejších oblastiach praxe, UAV a ich senzoriku.