Aktuality

Súťaž O cenu Štefana Jedlíka 2017

 

Slovenská magnetická spoločnosť Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlasuje celoštátnu súťaž o „Cenu Štefana Jedlíka“ za najlepšiu záverečnú prácu v odbore aplikovaný magnetizmus a magnetické materiály. Do súťaže môžu byť prihlásení študenti všetkých univerzít a vysokých škôl SR, ktorí v akademickom roku 2016/2017 úspešne obhájili záverečnú prácu (bakalársku, diplomovú, dizertačnú) zaoberajúcu sa problematikou magnetizmu, magnetických vlastností látok a ich aplikáciami.

Cieľ súťaže:

Cieľom súťaže je vyhľadávanie a podpora mladých odborníkov zaoberajúcich sa problematikou magnetizmu a rozvoj spolupráce pedagógov a študentov univerzít a vysokých škôl v danej oblasti.

Podmienky súťaže:

  • Prihlášku do súťaže môžu podať študenti všetkých univerzít a vysokých škôl na území Slovenskej republiky, ktorí v akademickom roku 2016/2017 úspešne obhájili záverečnú prácu zaoberajúcu sa v akejkoľvek súvislosti problematikou magnetizmu.
  • Záverečnú prácu je možné do súťaže prihlásiť len s písomným súhlasom vedúceho  práce, resp. vedúceho katedry, ktorá tému záverečnej práce vypísala.
  • Prihlášku spolu s úplným textom práce v elektronickej forme na CD nosiči a Súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné poslať na adresu organizátora súťaže: Jozef Onufer, Slovenská magnetická spoločnosť, Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Park Komenského 4, 040 01 Košice do 30.08.2017.

Hodnotenie záverečnej práce:

Súťažné práce posúdi 3-členná komisia vymenovaná vyhlasovateľom a organizátorom súťaže. Práce budú hodnotené podľa nasledujúcich kritérií:

  • Originalita práce.
  • Aktuálnosť riešenej problematiky.
  • Praktický a teoretický prínos práce.
  • Metodologická a metodická stránka práce.
  • Formálna úroveň.

Ocenenie autorov najlepších prác:

Autori najlepších záverečných prác budú ocenení Pochvalným uznaním SMAGS a vecnou cenou v hodnote do 150 €.

Oznámenie o výsledku súťaže bude písomne doručené všetkým účastníkom súťaže v októbri 2017.

Ďalšie informácie poskytujeme na e–mailovej adrese: jozef.onufer@tuke.sk.