Kto sme a čo robíme

Občianske združenie Slovenská magnetická spoločnosť (SMAGS) je vedecká a technická spoločnosť, ktorá zastupuje tak priemyselné ako aj akademické záujmy širokej verejnosti vo všetkých oblastiach magnetizmu. Poslaním Spoločnosti je dostávať magnetizmus, ako zdroj informácií, materiálneho a intelektuálneho bohatstva, do povedomia čo najširšej verejnosti.

SMAGS je členskou organizáciou Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS).

Ciele spoločnosti sú:

 • slúžiť profesionálnej činnosti v oblasti magnetizmu, magnetickej vedy, výskumu, zdravotníctva, inžinierstva a výučby;
 • podporovať interdisciplinárnu spoluprácu medzi vedcami, pedagógmi, zdravotníkmi a inžiniermi - magnetikmi;
 • organizovať Celoslovenský magnetický seminár zameraný na technický a aplikovaný magnetizmus a moderné magnetické materiály;
 • pomáhať organizátorom medzidisciplinárnych vedeckých konferencií (CSMAG, Fyzika materiálov a Senzorika a magnetometria) a nevedeckých stretnutí;
 • organizovať Súťaž študentov slovenských vysokých škôl o “Cenu Štefana Jedlíka” za najlepšiu záverečnú prácu v oblasti aplikovaný magnetizmus a magnetické materiály;
 • šíriť informácie o magnetizme smerom k širokej verejnosti a k magnetickej komunite zvlášť.

 

Výkonný výbor:

 • Predseda - prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.
 • Podpredseda - doc. Ing. RNDr. Jozef Onufer, PhD.
 • Tajomník - doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD.
 • Hospodár - doc. Ing. Katarína Draganová, PhD.
 • Člen - doc. RNDr. Ján Füzer, PhD.
 •  Člen - RNDr. Marian Mihalik Csc.

Kontrolná komisia:

 • doc. RNDr. Mária Kladivová, PhD.
 • Mgr. Tomáš Ryba, PhD.
 • doc. Ing. Miroslav Šmelko, PhD.

Pobočky (kontaktná osoba - dôverník pobočky):

 • Prírodovedecká fakulta UPJŠ Ke (Mgr. Tomáš Ryba)
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky TU Ke (doc. RNDr. Ing. Jozef Onufer)
 • Letecká fakulta TU Ke (doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD.)
 • Výrobné podniky (Ing. Miloš Predmerský, CSc.)
 • Ústavy SAV Ke (RNDr. Marek Varga, PhD.)
 • Ústavy SAV Ba (RNDr. Beáta Butvinová, CSc.)

Odborné sekcie (vedúci sekcie):

 • Magnetické materiály (Škorvánek Ivan, RNDr. CSc.)
 • Neorientované kremíkové pásy pre elektrotechniku (Predmerský Miloš, Ing. PhD.)
 • Elektrotechnické ocele (Kováč František, RNDr. CSc.)
 • Nanokryštalické magnetické materiály (Sovák Pavol, prof. RNDr. CSc.)
 • Amorfné magnetické zliatiny (Novák Ladislav, doc. RNDr. CSc.)
 • Magnetické mikrodrôty a ich technické aplikácie (Varga Rastislav, prof. RNDr. DrSc.)
 • Magnetické kovové pásky pripravenérýchlym ochladením taveniny (Butvin Pavol, RNDr. CSc.)
 • Magnetické kvapaliny (Timko Milan, RNDr. CSc.)
 • Magnetické senzory a magnetometria (Blažek Josef, prof. Ing. CSc.)
 • Magnetizačné vlastnosti MMM (Ziman Ján, prof. RNDr. CSc.)
 • Jadrová magnetická rezonancia v magnetických materiáloch (Olčák Dušan, doc. RNDr. CSc.)