Spolupracujúce organizácie, vzdelávacia činnosť a šírenie osvety

Memorandum medzi SMAGS a LF TUKE

Cieľom memoranda je vytvoriť platformu pre obojstranne prospešnú spoluprácu LF TUKE a SMAGS vo vedeckej činnosti. LF TUKE a SMAGS budú spolupracovať pri prezentácii a propagácii výsledkov vedeckovýskumnej činnosti oboch zúčastnených strán, organizácii vedeckých konferencií a seminárov, spolupráci pri organizácii študentských súťaží, popularizácii štúdia technických a prírodovedeckých odborov.

 

Memorandum medzi SMAGS a PF UPJŠ

Cieľom memoranda je vytvoriť platformu pre obojstranne prospešnú spoluprácu PF UPJŠ a SMAGS vo vedeckej a popularizačnej činnosti. PF UPJŠ a SMAGS budú spolupracovať pri prezentácii a propagácii výsledkov vedeckovýskumnej činnosti oboch zúčastnených strán, organizácii vedeckých konferencií a seminárov, spolupráci pri organizácii študentských súťaží, popularizácii štúdia technických a prírodovedeckých odborov.

 

Zmluva medzi SMAGS a STM

Predmetom tejto zmluvy je:

  • Organizovanie spoločných podujatí.
  • Poskytnutie rôznych experimentov a metodiky k experimentom z magnetizmu pre prezentačné účely STM a referátu fyziky.
  • Propagácia diela slávnych osobností vedy a techniky Slovenska, najmä v oblasti magnetizmu.